Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 162 SGK Sinh 12

Đề bài

Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A,B,C:

 

A) Quần thể bị đánh bắt ….. ?

B) Quần thể được khai ….. ?

C) Quần thể chưa được khai thác ….. ?

Lời giải chi tiết

A) Quần thể bị đánh bắt quá mức: vì tỷ lệ cá thể trưởng thành và sau sinh sản rất thấp

B) Quần thể được khai hợp lý: tỷ lệ cá thể trong giai đoạn sinh sản nhiều, tỷ lệ sau sinh sản thấp

C) Quần thể chưa được khai thác đúng tiềm năng: tỷ lệ cá thể sau sinh sản  nhiều

Nhận xét bài viết