Giải bài tập Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Thế nào là giới hạn sinh thái ? lấy ví dụ minh họa về giới hạn sinh thái của sinh vật

Lời giải chi tiết

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. trong giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và khoảng chốn chịu đối với hoạt động sống của sinh vật

VD về giới hạn sinh thái:

Cá rô phi có giới hạn sinh thái từ 5,6oC – 42oC : nhiệt độ 5,6 oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên, nhiệt độ thuận lợi cho chức năng sống của cá rô phi có giá trị từ 20oC đến 35oC

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20 – 30oC, khi nhiệt độ xuống dưới 0oC và cao hơn 40oC cây ngừng quang hợp

Nhận xét bài viết