Giải bài tập Bài 1 trang 174 SGK Sinh 12

Đề bài

Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?

Lời giải chi tiết

Do những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái khí hậu, thổ nhưỡng,…) và các nhân tố sinh thái hữu sinh trong quần thể (ví dụ nhân tố sinh thái cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt…).

Nhận xét bài viết