Chuyển thể kịch bản và phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ

Đề tài: Chuyển thể kịch bản và phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi ở trường mầm non

Nội dung cơ bản của tài liệu

1.Đặt vấn đề 2
2. Lí luận chung về chuyển thể kịch bản và phương pháp tổ chức trò chơi đóng kịch
nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường Mầm Non. 3
2.1. Một số vấn đề chung về trò chơi đóng kịch 3
2.1.1. Khái niệm về trò chơi đóng kịch 3
2.1.2. Đặc điểm của trò chơi đóng kịch 3
2.1.3. Cách tổ chức trò chơi đóng kịch 5
2.2. Lí luận chung về phát triển vốn từ cho trẻ 7
2.2.1. Khái niệm phát triển vốn từ 7
2.2.2 Đặc điểm của phát triển vốn từ 7
2.3. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi khi tổ chức trò chơi đóng kịch 8
3. Một số kịch bản nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường Mầm
Non. 8
3.1. Phương pháp dạy trẻ đóng kịch 8
3.2. Các tác phẩm văn học được chuyển thể kịch bản nhằm phát triển vốn từ cho trẻ
mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường Mầm Non. 9
3.2.1. Vở kịch 1: “Đôi bạn tốt” 9
3.2.2. Vỡ kịch 2: “ Xe lu và xe ca” 10
4. Kết luận

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1-5_9CjL_LrE_rwOzDydHAGVAXvvfJuSy/view

Nhận xét bài viết