Chuyên đề Mũ Logarit có lời giải chi tiết- ThS Lê Văn Đoàn

Xin gử tới các bạn tài liệu Chuyên đề Mũ Logarit có lời giải chi tiết- ThS Lê Văn Đoàn áp dụng để ôn luyện tốt nghiệp THPT và cao đẳng đại học, các nội dung trong tài liệu này gồm có:

A – Công thức mũ & logarit cần nhớ ………………………………………………………………………… 1
B – Phương trình & Bất phương trình mũ ………………………………………………………………… 3
Dạng toán 1. Giải bằng cách đưa về cùng cơ số hoặc logarit hóa ………………………………. 3
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 3
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 16
Dạng toán 2. Giải bằng cách đặt ẩn phụ ……………………………………………………………….. 25
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 25
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 67
Dạng toán 3. Giải bằng cách sử dụng tính đơn điệu của hàm số ………………………………… 77
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 77
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 88
C – Phương trình & Bất phương trình logarit …………………………………………………………… 92
Dạng toán 1. Giải bằng cách đưa về cùng cơ số ……………………………………………………… 92
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 93
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 124
Dạng toán 2. Giải bằng cách đặt ẩn phụ ……………………………………………………………….. 138
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 138
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 154
Dạng toán 3. Sử dụng tính đơn điệu hàm số & Bất đẳng thức …………………………………… 164
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 165
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 175
D – Hệ phương trình & Hệ bất phương trình mũ – logarit …………………………………………. 180
Dạng toán 1. Giải hệ bằng phép biến đổi tương đương ……………………………………………. 180
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 180
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 192
Dạng toán 2. Giải hệ bằng cách đặt ẩn phụ ……………………………………………………………. 197
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 197
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 206
Dạng toán 3. Sử dụng tính đơn điệu hàm số & Bất đẳng thức …………………………………… 216
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 216
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 226
E – Bài toán chứa tham số mũ – logarit …………………………………………………………………….. 230
Các thí dụ ……………………………………………………………………………………… 231
Bài tập tương tự …………………………………………………………………………….. 250

Mời các bạn tải tải liệu về máy để trực tiếp sử dụng OFFline hoặc xem chi tiết theo file bên trên.

Link tải file: https://drive.google.com/file/d/16w9cJs2waTSJy6lx7k05Sq7SlNrRtQjF/view

Nhận xét bài viết