Các hàm làm tròn số và hàm REPT (lập lại) Excel

1/ Hàm REPT :

Hàm REPT (lặp lại), gồm 2 đối số : Đối số thứ nhất là một chuỗi Text, và đối số thứ hai là số lần lập lại.
=REPT(“text”,n)
Td : =REPT(“*”,20) sẽ cho kết quả là có 20 dấu ********************
Tương tự, REPT(“_”,20) sẽ cho bạn một đường gạch liền nét dài 20 lần _
Ta có thể kết hợp hàm này cùng các Font Wingdings để trang trí cho bảng tính của chúng ta, vẽ các biểu đồ, đồ thị bằng cách cho chuỗi ký tự của chúng ta là những ô vuông nhỏ, kết hợp cùng các hàm khác nữa. Bạn thử dùng xem, cũng khá nhiều điều thú vị đấy

2/ Hàm ROUND, ROUNDUP, và ROUNDDOWN : 

3 hàm này sẽ quen thuộc nhiều với các bạn. Hàm ROUND tôi không nói đến nữa, còn 2 hàm ROWNUP và ROUNDDOWN đúng với tên gọi của nó, nhưng khác với hàm ROUND, 2 hàm này chỉ làm tròn lên hoặc xuống mà thôi
TD : =ROUND(123.4567,-2) cho kết quả là 100 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-2) cho kết quả là 200 còn ROWNDOWN(123.4567,-2) cho kết quả là 100

=ROUND(123.4567,-1) cho kết quả là 120 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-1) cho kết quả là 130 còn ROWNDOWN(123.4567,-1) cho kết quả là 120

=ROUND(123.4567,0) cho kết quả là 123 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,0) cho kết quả là 124 còn ROWNDOWN(123.4567,0) cho kết quả là 123

=ROUND(123.4567,1) cho kết quả là 123.5 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,1) cho kết quả là 123.5 còn ROWNDOWN(123.4567,1) cho kết quả là 123.4

=ROUND(123.4567,2) cho kết quả là 123.46 trong khi : =ROUNDUP(123.4567,-2) cho kết quả là 123.46 còn ROWNDOWN(123.4567,2) cho kết quả là 123.45

 3/ Làm tròn số với các hàm EVEN và ODD :

Bạn có thể sử dụng các hàm EVEN và ODD để thực hiện các phép tính làm tròn. Hàm EVEN làm tròn lên một số chẵn gần nhất, hàm ODD làm tròn lên một số tới số lẻ gần nhất. Do đó, các số âm sẽ được làm tròn xuống.

Cú pháp của hàm như sau :
=EVEN(number)
=ODD(number)

TD : =EVEN(23.4) cho kết quả là 24 trong khi ODD(23.4) cho kết quả là 25
=EVEN(2) cho kết quả là 2 trong khi ODD(2) cho kết quả là 3
=EVEN(-3) cho kết quả là -4 trong khi ODD(-3) cho kết quả là -3
=EVEN(-4) cho kết quả là -4 trong khi ODD(-4) cho kết quả là -5

Nhận xét bài viết