Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi của trường SOS

Tài liệu: Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi của trường SOS Đồng Hới Quảng Bình thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề:

Các nội dung chính của tài liệu:

 • Nghiên cứu cơ sở về việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, thông qua trò chơi
  đóng vai trò theo chủ đề.
 • Khảo sát, phân tích thực trạng về việc tổ chức trò chơi đóng vai trò theo
  chủ đề để nâng cao hiệu quả phát triển ngôn ngữ cho trẻ
 • Nghiên cứu để lựa chọn, sử dụng tổ chức các trò chơi cho trẻ
 • Giới hạn nghiên cứu của đề tài:
 • Giới hạn nghiên cứu của đề tài về khách thể:
 • Giới hạn nghiên cứu về nội dung
 • CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • Cơ sở phương pháp luận
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp trò chuyện
 • Phương pháp thực nghiệm tác động
 • Phương pháp trắc nghiệm
 • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1DxtyQ3q9nBf1dkPQzbw44AhV_ts-2I_r/view

Nhận xét bài viết