A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6

GRAMMAR

CÂU HỎI VỚI “WHY…?”

Từ hỏi WHY được dùng để hỏi li do hoặc nguyên nhân.

Why + auxệy / do + s + V (base form) + o?

e. g.: Why can’t he come to the meeting?

(Tại sao ông ấy không đến buổi họp được?)

Why do you go to the library? (Tại sao bạn đến thư viện?)

Để trả lời câu hỏi với “WHY..ệ?” chúng ta thường dùng :

a. “because + mệnh đề.” (bởi vì): chỉ nguyên nhân hay lí do.

e. g.: Why are you studying English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Because I need it for my job. (Vì tôi cần nó cho công việc của tôi.) Why do they jog? (Tại sao họ chạy bộ?)

Because they want to be healthy. (Vì họ muốn khoẻ mạnh.)

b. “dộng từ nguyên mẫu (Infinitives)”: chỉ mục đích,

e. g.: Why do you go to the library?

To borrow some books. {Để mượn vài cuốn sách.)

Why does he leave early? (Tại sao anh ấy về sớm?)

To meet his brother at the railway station.

(Đề đón anh cùa anh ẩy ở ga xe lửa.)

 VIETNAMESE TRANSLATION – PRACTICE

1. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

2. Listen and read. Then answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Ồng Hai là một nông dân. Ông có một số ruộng lúa. Ông sản xuất nhiều lúa. Gần nhà, ông có một thửa đất nhỏ và ông trồng một vài rau cải. Ông cũng có một vài cây ăn trái. Chúng cho một ít trái câỵ.

Ồng Hai củng có một vài con thú. Ông có hai con trâu. Chúng cày ruộng và kéo xe. Ông có vài con bò cái. Chúng cho một ít sữa.

Óng có một số gà. Chúng sản xuất nhiều trứng. Ông cũng có một con chó và hai con mèo.

a.How much nee does Mr. Hai produce?

   He produces a lot of rice.

b.Does he produce any vegetables?

   Yes, he does.

c. How much fruit does he produce?

    He produces a little fruit.

d. How much milk do his cows produce?

   They produce a little milk.

e. How many eggs do his chickens produce?

    His chickens produce a lot of eggs.

3. Listen and write the letter of the picture under the right heading.

(Lắng nghe và viết mẫu tự của hình dưới tiẽu để.)

– Some potatoes – (a)

– A few flowers – (f)

– A lot of vegatables – (d)

– A lot of rice – (e)

– Some onions – (c)

– A few tomatoes – (b)

4. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Dân số thế giới đang tăng. Nhiều người cần lương thực hơn. Nhiều người cần đất hơn. Chúng ta đang đốn nhiều rừng. Nông dân đang đốt nhiều rừng. Họ cần nhiều đồng ruộng hơn. Chúng ta dang hủy hoại các động thực vật. Những con thứ Ả châu nay đang lăm nguy.

5. Answer the questions, using “because”. (Trả lời các câu hỏi, dùng “because: bởi vì”.)

a.Why do we need more land?

   Because we need more food.

b. Why do farmers bum the forests?

    Because they need more farm land.

c. Why are these Asian animals in danger?

    Because they have no more habitats (nơi sinh sống tự nhiên) or no places to live.

Nhận xét bài viết