Home / Tin học văn phòng (page 3)

Tin học văn phòng

Excel’s Statistical Functions – Các Hàm Thống kê

1. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ AVEDEV (number1, number2, …) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu AVERAGE (number1, number2, …) : Tính trung bình cộng AVERAGEA (number1, number2, …) : Tính trung …

Đọc tiếp »

Analog Clock Chart, vừa vẽ biểu đồ , vừa có đồng hồ chơi

Option Explicit Dim NextTick Sub StartClock() UpdateClock End Sub Sub StopClock() ' Cancels the OnTime event (stops the clock) On Error Resume Next Application.OnTime NextTick, "UpdateClock", , False End Sub Sub cbClockType_Click() ' Hides or unhids the clock With ThisWorkbook.Sheets(1) If .DrawingObjects("cbClockType").Value = xlOn Then .ChartObjects("ClockChart").Visible = True Else .ChartObjects("ClockChart").Visible …

Đọc tiếp »

Tìm hiểu về Number Format trong Excel

A. Kích hoạt hộp thoại định dạng và các kiểu định dạng số cơ bản. 1. Kích hoạt hộp thoại định dạng: – Chọn lệnh Format Cells trên menu Format – Hay nhấn phím chuột phải và chọn “Format Cells” từ Menu tắt – Hay có thể nhấn Ctrl + …

Đọc tiếp »