Home / Tiếng anh (page 5)

Tiếng anh

Cách dùng A/an

A / An được dùng : A. Trưởc một danh từ số ít có thể đếm được như danh từ đã được đề cập lúc đầu và không tượng trưng cho người hay vật đặc biệt nào. I need a visa (Tôi cần một hộ chiếu). They live in a flat …

Đọc tiếp »

Test Yourself F – Unit 16 trang 185 Tiếng Anh 12

TEST YOURSELF F I. LISTENING Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền chỗ trống với thông tin em nghe.) UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established on the 16lh of November, 1945 to encourage collabiration among nations …

Đọc tiếp »

Việc bỏ The trước home (nhà), trước church (nhà thờ), hospital (bệnh viện), prison (nhà tù), school (trường học) v.v… và trước work (công việc), sea (biển) và town (thị xã)

A. Home. Khi home được dùng một mình, không đứng trước hay theo sau bằng một từ hay cụm từ miêu tả thì bỏ the: He is at home (Anh ta ở nhà). — Home dùng một mình có thể được đặt ngay sau một động từ chỉ sự chuyển …

Đọc tiếp »

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 11

UNIT 16. WONDER OF THE WORLD Các kì quan của thể giới 1. base (n) [beis]: nền móng 2. block (n)[blɔk]: khối 3. burial (n) [‘beriəl]: sự mai táng 4. chamber (n) [‘t∫eimbə]: buồng, phòng 5. circumstance (n) [‘sə:kəmstəns]: tình huống 6. construction (n) [kən’strʌk∫n]: công trình; sự xây dựng dựng 7. enclose …

Đọc tiếp »

Listening – Unit 16 trang 178 Tiếng Anh 12

LISTENING ❖   Before You Listen Work ill pairs. Ask and answer the following questions; Which ASEAN countries use English as a second language? (làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi “những quốc gia nào của ASEAN dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?) Hướng dẫn giải: A: Which …

Đọc tiếp »

Writing – Unit 16 trang 179 Tiếng Anh 12

WRITING Task 1: Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box.   (Điền lá thư  giới thiệu với những câu thiếu trong khung.) I’m sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay. I would like to recommend a well-known place in Vietnam to …

Đọc tiếp »

Grammar – Unit 16 tiếng Anh 11

GRAMMAR Cấu trúc: It is said that…được dùng để tường thuật hay đưa tin tức. Ta có thể dùng cấu trúc tương tự với một số động từ như: thought (nghĩ); believed (tin rằng); considered (xem xét, cho là); reported (báo cáo); known (biết); expected (mong chờ); alleged (buộc tội); …

Đọc tiếp »