Home / Tiếng anh (page 4)

Tiếng anh

Writing – Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10

WRITING Describing a chart (Mô tả biểu đồ) Task 1: The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and answer the questions that follow. (Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về …

Đọc tiếp »

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 8

UNIT 16. INVENTIONS Các phát minh – microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/(n): mi crô – X-ray /reɪ/(n): tia X – loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/(n): loa phóng thanh – papyrus /pəˈpaɪrəs/(n): cây cói giấy, giấy cói – helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/(n): máy bay lên thẳng – pulp /pʌlp/(n): bột giấy – laser /ˈleɪzə(r)/(n): tia la de – procedure …

Đọc tiếp »

Tổng hợp từ vựng lớp 8 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 8

UNIT 1. MY FRIENDS Bạn của tôi – public /ˈpʌblɪk/(n): công cộng – look like /lʊk laɪk/: trông giống như – laugh /lɑːf/(v): cười – photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/(n): bức ảnh – humorous /ˈhjuːmərəs/(a): có tính hài hước – enough/ɪˈnʌf/: đủ – introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/(v): giới thiệu – blond /blɒnd/(a): vàng hoe – …

Đọc tiếp »

Language focus – Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12

LANGUAGE FOCUS Intonation : The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống) Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters (Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng các từ nổi bật nằm trong các chữ cái in đậm) …

Đọc tiếp »

Reading – Unit 16 trang 178 tiếng Anh 11

READING Before you read Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con người tạo ra. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.) 1. Can you name these two wonders of the …

Đọc tiếp »