Home / Tiếng anh (page 3)

Tiếng anh

Speaking – Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10

SPEAKING Task 1: A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes. (Một khách ngoại quốc ghi chú về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học. Dùng những ghi chú …

Đọc tiếp »

So sánh 2 dạng Compara tives và Superlatives

A.COMPARATIVES and SUPERLATIVES (Dạng so sánh tương đối và tuyệt đối). 1.COMPARA TIVES (Dạng so sánh tương đối): được dùng so sánh giữa  HAI sự việc hay HAI người,… *Superiority (Bậc hơn) -Adjectives and adverbs (Tính từ và trạng từ) a.Short adjectives or adverbs (Tính từ / trạng từ ngắn): tính từ …

Đọc tiếp »

Soạn bài Read – Đọc – Unit 16 – Trang 151 – Tiếng Anh 8

Read the following poem about inventions. 1. Match the headings to the verses. Verse 1                   a. Instrument invented by Alexander Graham Bell Verse 2                   b. Appliances that cook food Verse 3                   c. Appliances that clean or dry things 1. Ghép các tiêu đề với các đoạn thơ Verse 1: Appliances that cook …

Đọc tiếp »