Home / Tiếng anh

Tiếng anh

B. POLLUTION (Sự ô nhiễm) trang 169 tiếng anh 6

GRAMMAR A. IMPERATIVES (Câu mệnh lệnh):   Ở Unit TWO, chúng ta đã học cău mệnh lệnh xác định (Affirmative imperatives) : “V + o / A.” để ra lệnh hay bảo ai làm điều gì. e.g.: Sit down.            (Ngồi xuống.) Open the books. (Mở sáck ra.) • Để ngăn cản ai …

Đọc tiếp »

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 6

UNIT 16: MAN AND ENVIRONMENT Con người và môi trường – animal /’æniməl/ (n): động vật, con vật – plant /plɑ:nt/ (n): thực vật, cây – plant /plɑ:nt/ (v): trồng – plants and animals /plɑ:nts ænd ‘æniməlz/ (n): động thực vật – environment /in’vaiərənmənt/ (n): môi trường – buffalo /’bʌfəlou/ …

Đọc tiếp »

GRAMMAR PRACTICE trang 174 tiếng anh 6

1. Write the answers in your exercise book. (Viết câu trả lời vào tập bài tập. của em.) Present simple tense a. Nam : Where are you from? Tom : I am from Canada. Nam : Do you speak Vietnamese? Tom : No, I don’t. I speak English and French. …

Đọc tiếp »

B. Famous people – Unit 16 trang 157 SGK Tiếng Anh 7

B. Famous people – Danh nhân 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) Ba: Hello, Liz. What are you doing? Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me? Ba: Sure. What’s the problem? Liz: Who’s Vo Nguyen Giap? Ba: He’s a famous general. Liz: What’s …

Đọc tiếp »

Language focus 5 – trang 162 SGK Tiếng Anh 7

1. Adjectives & Adverbs. (Tính từ và trạng từ) a) Check the correct box. (Đánh dấu vào khung đúng.)   Adjective Adverb dangerous slowly skillfully good bad quickly Trả lời: Adjective Adverb dangerous ✓   slowly   ✓ skillfully   ✓ good ✓   bad ✓   quickly   ✓ b. Complete the …

Đọc tiếp »