Home / Chuyên mục: Tin học lớp 8

Chuyên mục: Tin học lớp 8

Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1. Lời giải :  uses crt; var x:array[1..100] of real; n,i:byte; dlc,xtb:real; BEGIN clrscr; write(‘Nhap so ho gia dinh= ‘);readln(n); xtb:=0; for i:=1 to n do begin write(‘Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ‘,i,’= ‘); readln(x[i]); xtb:=xtb+x[i]; end; xtb:=xtb/n; writeln(‘——————————————————-‘); writeln(‘=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ‘); writeln(xtb:16:2); …

Đọc tiếp »

Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím Lời giải :  uses crt; var n,i:integer; a:array[1..100] of integer; begin clrscr; write(‘nhap so phan tu cua day:’);readln(n); for i:=1 to n …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1..N] of real; Lời giải : Không. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình. Hãy like để …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “ Phát biểu đó đúng hay sai? Lời giải: Đúng. vì thực chất của mảng là nhóm những phần tử có cùng một kiểu …

Đọc tiếp »

Câu 1 Trang 78 SGK Tin học 8

Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình Lời giải :  Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều câu lệnh, …

Đọc tiếp »

Câu 7 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.  Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng là x1, x2, …, xn. Kí hiệu xTB là giá trị trung bình của x1, …

Đọc tiếp »

Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:   a) var X: Array[10,13] Of Integer;   b) var X: Array[5..10.5] Of Real;   c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;   d) var X: Array[10..1] Of Integer;   e) var X: Array[4..10] Of Real; Lời giải a) Sai. …

Đọc tiếp »