Home / Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 7

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 7

B. Famous people – Unit 16 trang 157 SGK Tiếng Anh 7

B. Famous people – Danh nhân 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) Ba: Hello, Liz. What are you doing? Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me? Ba: Sure. What’s the problem? Liz: Who’s Vo Nguyen Giap? Ba: He’s a famous general. Liz: What’s …

Đọc tiếp »

Language focus 5 – trang 162 SGK Tiếng Anh 7

1. Adjectives & Adverbs. (Tính từ và trạng từ) a) Check the correct box. (Đánh dấu vào khung đúng.)   Adjective Adverb dangerous slowly skillfully good bad quickly Trả lời: Adjective Adverb dangerous ✓   slowly   ✓ skillfully   ✓ good ✓   bad ✓   quickly   ✓ b. Complete the …

Đọc tiếp »