Home / Chuyên mục: Tiếng anh lớp 12

Chuyên mục: Tiếng anh lớp 12

Language focus – Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12

LANGUAGE FOCUS Intonation : The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống) Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters (Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng các từ nổi bật nằm trong các chữ cái in đậm) …

Đọc tiếp »

Test Yourself F – Unit 16 trang 185 Tiếng Anh 12

TEST YOURSELF F I. LISTENING Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền chỗ trống với thông tin em nghe.) UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established on the 16lh of November, 1945 to encourage collabiration among nations …

Đọc tiếp »

Listening – Unit 16 trang 178 Tiếng Anh 12

LISTENING ❖   Before You Listen Work ill pairs. Ask and answer the following questions; Which ASEAN countries use English as a second language? (làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi “những quốc gia nào của ASEAN dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?) Hướng dẫn giải: A: Which …

Đọc tiếp »

Writing – Unit 16 trang 179 Tiếng Anh 12

WRITING Task 1: Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box.   (Điền lá thư  giới thiệu với những câu thiếu trong khung.) I’m sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay. I would like to recommend a well-known place in Vietnam to …

Đọc tiếp »

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 12

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS [ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á] – accelerate /ək’seləreit/ (v): thúc đẩy,đẩy nhanh – Buddhism /’budizm/(n): đạo Phật – Catholicism /kə’ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa – christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc – Islam /iz’lɑ:m; ‘islɑ:m/ (n): đạo Hồi – justice /’dʒʌstis/ …

Đọc tiếp »

Speaking – Unit 16 trang 175 Tiếng Anh 12

SPEAKING    Task 1: Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each national flag. (Làm việc từng đôi. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô dưới mỗi quốc kì.) Hướng dẫn giải: 1. Country : Malaysia      …

Đọc tiếp »

Reading – Unit 16 trang 172 Tiếng Anh 12

READING ❖   Before You Read (Trước khi đọc) Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau) 1. What does ASEAN stan for? 2. When did Vietnam join association? Tạm dịch: 1. ASEAN viết tắt là gì? 2. Khi …

Đọc tiếp »