Home / Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 11

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 11

Reading – Unit 16 trang 178 tiếng Anh 11

READING Before you read Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con người tạo ra. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.) 1. Can you name these two wonders of the …

Đọc tiếp »

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 11

UNIT 16. WONDER OF THE WORLD Các kì quan của thể giới 1. base (n) [beis]: nền móng 2. block (n)[blɔk]: khối 3. burial (n) [‘beriəl]: sự mai táng 4. chamber (n) [‘t∫eimbə]: buồng, phòng 5. circumstance (n) [‘sə:kəmstəns]: tình huống 6. construction (n) [kən’strʌk∫n]: công trình; sự xây dựng dựng 7. enclose …

Đọc tiếp »

Grammar – Unit 16 tiếng Anh 11

GRAMMAR Cấu trúc: It is said that…được dùng để tường thuật hay đưa tin tức. Ta có thể dùng cấu trúc tương tự với một số động từ như: thought (nghĩ); believed (tin rằng); considered (xem xét, cho là); reported (báo cáo); known (biết); expected (mong chờ); alleged (buộc tội); …

Đọc tiếp »

Speaking – Unit 16 trang 181 tiếng Anh 11

SPEAKING Task 1. The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column. (Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là …

Đọc tiếp »

Writing – Unit 16 trang 184 tiếng Anh 11

WRITING Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes to write a report on the visit. (Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của …

Đọc tiếp »