Home / Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 10

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 10

Language focus – Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10

E.LANGUAGE FOCUS Pronnunciation : * Listen and repeat /ʒ/ /ʃ/ television pleasure measure Asia illusion massage shop machine Swedish washing English special * Practise these sentences. 1. It’s his pleasure to visit Asia. 2. You shouldn’t have any illusions about television. 3. A massage can be a good measure to help …

Đọc tiếp »

Listening – Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10

LISTENING BEFORE YOU LISTEN Work in pairs. Look at the pictures, then answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi sau.) 1. What are the names of the places? (Tên của những nơi này là gì?) 2. Which of the …

Đọc tiếp »

Speaking – Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10

SPEAKING Task 1: A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes. (Một khách ngoại quốc ghi chú về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học. Dùng những ghi chú …

Đọc tiếp »

So sánh 2 dạng Compara tives và Superlatives

A.COMPARATIVES and SUPERLATIVES (Dạng so sánh tương đối và tuyệt đối). 1.COMPARA TIVES (Dạng so sánh tương đối): được dùng so sánh giữa  HAI sự việc hay HAI người,… *Superiority (Bậc hơn) -Adjectives and adverbs (Tính từ và trạng từ) a.Short adjectives or adverbs (Tính từ / trạng từ ngắn): tính từ …

Đọc tiếp »

Writing – Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10

WRITING Describing a chart (Mô tả biểu đồ) Task 1: The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and answer the questions that follow. (Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về …

Đọc tiếp »