Home / Chuyên mục: Lịch sử lớp 8

Chuyên mục: Lịch sử lớp 8

{SỬ 8} BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: – Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp. Qua đó, hiểu được mục đích và phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp …

Đọc tiếp »