Home / Chuyên mục: CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập Bài 2 trang 190 SGK Sinh 12

Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó. Lời giải chi tiết Ví dụ hệ sinh thái trên cạn: Hệ …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 1 trang 190 SGK Sinh 12

Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải chi tiết – Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của quần xã (sinh cảnh). Các …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 3 trang 190 SGK Sinh 12

Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau? Lời giải chi tiết Một hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau: – Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế? A. Hệ sinh thái biển. B. Hệ …

Đọc tiếp »

Bài 3, 4 trang 190 SGK Sinh 12

Bài 3. Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau? Trả lời: Mộl hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau: – Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 194 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn Trả lời: – Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, …

Đọc tiếp »