Home / Chuyên mục: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chuyên mục: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 và lần thứ 8 (5 – 1941) như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939. – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng …

Đọc tiếp »

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh giá. Lời giải chi tiết – Đảng nắm bắt thời cơ cách mạng: Khi nhận được thông tin về việc Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ …

Đọc tiếp »

Hãy lập bảng tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 105 – 108 để trả lời. Lời giải chi tiết Tên cuộc khởi nghĩa Nguyên nhân Diễn biến Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) – Nhật đẩy mạnh kế hạch đánh chiếm Đông Dương. – Ngày 22/9/1940, Nhật đổ bộ lên Đồ …

Đọc tiếp »