Home / Hóa / Entanpi là gì ? Entropi là gì ?

Entanpi là gì ? Entropi là gì ?

Kiến thức hóa học 12: Entanpi và entropi là gì thế?.Thảo luận 1 Em đọc sách thấy có nói về entanpi và entropi nhưng ko hiểu nó là gì, ai cho em biết với ạ!Thanks trước! Thảo luận 2 ENTANPI: (A. enthalpy), hàm trạng thái nhiệt động của hệ, thường có kí hiệu là …

Thảo luận 1

Em đọc sách thấy có nói về entanpi và entropi nhưng ko hiểu nó là gì, ai cho em biết với ạ!Thanks trước!Thảo luận 2

ENTANPI: (A. enthalpy), hàm trạng thái nhiệt động của hệ, thường có kí hiệu là H, được định nghĩa như sau: đối với một hệ nhiệt động có thể trao đổi nhiệt và công với môi trường xung quanh H = U + pV; trong đó U là nội năng, p – áp suất và V – thể tích. H có thứ nguyên của năng lượng. Nhiệt lượng mà hệ trao đổi trong quá trình đẳng áp bằng biến thiên của H

ENTROPI: (A. entropy), đại lượng đặc trưng cho trạng thái nhiệt động của một hệ, thường kí hiệu là S. Độ biến thiên của S tức ΔS thường có ý nghĩa hơn là chính giá trị của nó. Đối với một quá trình thuận nghịch, dS = dQ/T; trong đó dQ là lượng nhiệt trao đổi khi trạng thái của hệ thay đổi vô cùng nhỏ ở nhiệt độ T. Đối với một quá trình không thuận nghịch (như hầu hết các quá trình tự nhiên), S của hệ luôn luôn tăng lên và do đó được xem như là số đo tính không thuận nghịch của các quá trình trong một hệ cô lập. Theo Bônxơman L. (L. E. Boltzmann), S của một hệ ở một trạng thái xác định liên hệ với xác suất nhiệt động W của trạng thái đó bằng hệ thức S = KlnW; K là hằng số Bônxơman. Hệ thức này cho thấy rõ nguyên lí tăng S đã nói ở trên: S của hệ cực đại ở trạng thái vĩ mô có xác suất lớn nhất (gồm nhiều trạng thái vi mô nhất, cũng là hỗn độn nhất). Về mặt định tính có thể hiểu: S của hệ tăng, tức là mức độ hỗn độn trong hệ tăng. Ngược lại, mức độ trật tự trong hệ tăng thì S giảm. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học có thể phát biểu dưới dạng: S của một hệ cô lập chỉ có thể tăng và đạt cực đại khi hệ ở trạng thái cân bằng. Có thể nói một cách hình ảnh như sau: khi S của một hệ tăng, tức là hệ đã “già” đi và lượng thông tin về hệ giảm xuống.

ENTROPI HOẠT HOÁ: (kí hiệu: ΔS), biến thiên entropi của phức hoạt động so với các chất phản ứng. ΔS âm ứng với trạng thái chuyển tiếp ít tự do hơn so với chất ban đầu (phản ứng thế SN2, tách E2…). ΔS dương ứng với trạng thái chuyển tiếp tự do nhiều hơn so với các chất ban đầu (phản ứng thế SN1, tách E1, phân li đơn phân tử …).

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hóa hữu cơ lớp 11 – Quy tắc Zai xép

Kiến thức hóa học 12: Hóa hữu cơ 11 ! qui tắc Zai xép.Thảo luận …