Home / Tiếng anh / Đáp án Speak – Nói – Unit 16 – trang 148 – Tiếng Anh 8

Đáp án Speak – Nói – Unit 16 – trang 148 – Tiếng Anh 8

Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.         

1. Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Học sinh A nhìn bảng ờ trang sau. Học sinh B nhìn bảng ở cuối trang này (trang 156). Hãy hỏi và trả lời để điền những thông tin còn thiếu vào bảng của em.

A: When was the bicycle invented?

B: It was invented in 1816.

A: Who was it invented by?

B: By Frederick Koenig.

A: What was his nationality?

B: He was German.

A: When was the color television invented?

B: It was invented in 1950.

A: Who was it invented by?

B: By Peter Carl Goldmark.

A: What was his nationality?

B: He was American.

2. Now report your findings to the teacher.


The facsimile was invented by Alexander Bain in 
1843.

2. Hãy thuật lại những điềụ em đã biết vói thầy/ cô giáo.

The facsmilie was invented by Alexander Bain in 1843.

The bicycle was invented by Ferderick Koenig in 1816.

The color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950. The helicopter was invented by Igor Sikorsky in 1939.

The laser was invented by Gordon Gould in 1958.

The loudspeaker was invented by c.w. Rice in 1924.

The microphone was invented by D.E. Hughes in 1878.

The optical fibre was invented by Karl D. Sauerbronn in 1955.

The printing press was invented by Narinder Kapany in 1810.

The reinforced concrete was invented by F.J. Monier in 1849.

The sewine machine was invented by Elias Howe in 1845.

The X-ray was invented by Wilhelm Konrad in 1895.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6

GRAMMAR CÂU HỎI VỚI “WHY…?” Từ hỏi WHY được dùng để hỏi li do hoặc …